Zavolejte mi na 606 717 310 nebo napište na

eva.svitilova@era-reality.cz

Máte zájem o bezplatnou konzultaci ohledně prodeje či pronájmu nemovitosti? Nebo máte výtku k mé práci? Zavolejte mi nebo zanechte zprávu, ozvu se Vám zpět!

+420 606 717 310

Kolín 1, Karlovo náměstí 89, IČ 76369595

 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

jako správce osobních údajů Vás, jako uživatele webových stránek https://www.evasvitilova.cz/, informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí (dále také "My").

Dále se v textu dozvíte zejména:

 1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese eva.svitilova@era-reality.cz.

__________________________________________________________________________

Rozsah zpracování osobních údajů

Pokud existuje oprávněný zájem vejít s námi do obchodního vztahu nebo máte zájem o informace či nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek můžete být požádáni o vyplnění či sdělení určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) jméno a příjmení,

b) datum a místo narození, případně rodné číslo,

c) adresa bydliště,

d) obchodní firma, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e) adresa nebo sídlo společnosti,

f) telefonní číslo,

g) e-mailová adresa.

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. (pozn.: Pokud by byly na stránkách cookies, které by sledovaly např. chování uživatelů, byly by tyto cookies vyjmenovány a uvedeno, co konkrétně dělají.)

Naše webové stránky nejsou zásadně určeny pro děti mladší 16 let.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti a služeb s tím souvisejících. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Pokud byste měli v tomto směru pochybnosti, kontaktujte nás na e-mailové adrese eva.svitilova@era-reality.cz.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědí na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naší smluvní podmínkou a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na eva.svitilova@era-reality.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel/a obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům v naší společnosti přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim smluvním partnerům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být tedy předány:

 • spolupracujícím realitním makléřům a ostatním spolupracujícím osobám společnosti, se kterými jsou uzavřeny smluvní dodatky ve smyslu GDPR;

 • externím advokátním kancelářím; naše společnost má řádně uzavřený dodatek ve smyslu GDPR ke smlouvě o právních činnostech s Mgr. Renátou Korábovou, Na Kovárně 160, Vrbová Lhota, PSČ 289 11, IČ 02630087 a Mgr. Terezou Klečkovou, Rubešova 55, Kolín I, PSČ 280 02, IČ 66257514;

 • osobám poskytujícím společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery; Společnost má řádně uzavřený dodatek ve smyslu GDPR ke smlouvě o IT službách se společností JON.CZ s. r. o., Radlická 3301/68, Praha 5 - Smíchov, PSČ 150 00, IČ 27918076;

 • spolupracujícím znalcům vyhotovujícím znalecké posudky; Společnost má řádně uzavřený dodatek ve smyslu GDPR ke smlouvě o vyhotovování znaleckých posudků s Ing. Janem Hájkem, Puškinská 661, Kutná Hora, PSČ 284 01, IČ 72556927 a s p. Josefem Vostřelem, K Vinici 715, 280 02, Kolín - Kolín V, IČ: 65604474;

 • spolupracujícím znalcům vyhotovujícím průkazy energetické náročnosti budov; Společnost má řádně uzavřený dodatek ve smyslu GDPR ke smlouvě o vyhotovování znaleckých posudků a průkazů energetické náročnosti budov s Ing. Lenkou Váchovou, Kaňk 329, Kutná Hora, PSČ 284 04, IČ 66756324;

 • spolupracujícím finančním poradcům; Společnost má řádně uzavřený dodatek ke smlouvě o finančním poradenství ve smyslu GDPR s  p. Josefem Janouškem, Vítězovská 3, 281 01 Velim, IČ: 87907364.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů (zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci, zákon o dani z přidané hodnoty, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti, aj.)

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Veškerá Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese eva.svitilova@era-reality.cz.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost požadovat paušální poplatek ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

V Kolíně dne 25. 5. 2018, Eva Svítilová